Albert en Bep Welleweerd

Albert Welleweerd Bep Welleweerd

Wij zijn Albert en Bep Welleweerd. We zijn lid van de Koningskerk in Deventer. Ons geloof en dat van alle andere christenen kan worden samengevat in ťťn woord:

Jezus

Hij is voor ons alles.
Hij stierf om het voor ons weer goed te maken met God.
Hij overwon de dood, voer op naar de hemel en is nu koning van het heelal.
Door zijn Geest verandert Hij ons opdat wij steeds meer op Hem gaan lijken.
Zijn grenzeloze liefde voor ons biedt ons toekomst over dood en graf heen.

Op vrijdag 13 april 2001 hebben wij ons verloofd en op vrijdag 14 december 2001 zijn we getrouwd. Het was een geweldige (ook koude) dag met een mooie huwelijksdienst en een fantastisch feest. Een dag om nooit te vergeten. We hopen dat de foto's daar nog iets van laten zien. Op woensdag 25 september 2002 werd Harm geboren. Op donderdag 20 januari 2005 kreeg Harm een broertje, Jaap. Op 19 april 2008 kreeg Bep een miskraam. We weten niet of het een jongetje of een meisje was, maar we hebben wel een naam bedacht: Anne.

Bep heeft de bibliotheekopleiding in Deventer gevolgd en heeft onder meer voor de beide Theologische Universiteiten in Kampen gewerkt. Tegenwoordig doet Bep vrijwilligerswerk bij Zorggroep Solis, de kerk, European Christian Mission en De Ontmoeting. Ook vertaalt Bep Engelstalige en Duitstalige artikelen naar het Nederlands. Ook leest ze veel praktisch gerichte boeken over theologie en eigen geloofsleven. Bep houdt veel van de boekjes van Adrian Plass. Corrie ten Boom is haar favoriete evangeliste, van wie ze veel heeft geleerd. Verder houdt ze veel van gospelmuziek, bijvoorbeeld van Michael W. Smith. Daarnaast is Bep actief op Twitter.

Albert studeerde Elektrotechniek aan de HTS in Zwolle en de Universiteit Twente. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij ICT. Via InTraffic werkt Albert aan de ontwikkeling van software voor ProRail.

Nadat hij in 1977 belijdenis van zijn geloof gedaan had, kreeg Albert veel belangstelling voor de Bijbel, Gods uitgestoken hand naar de mensen. Over het laatste bijbelboek, het boek Openbaring, heeft Albert een verklaring geschreven met als titel: Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons.

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons

Op zaterdag 6 april 2019 bezochten wij in de Theologische Universiteit te Kampen de boekpresentatie van een herdenkingsbundel van dr. C. van der Waal, die in 1919 te Ridderkerk geboren werd. Zijn werk is nog steeds van belang: "Cornelis van der Waal roept ons op om de rijke schat aan perspectieven en verbanden in de Schrift weer te zien. Ook herinnert hij ons aan de vele waarschuwingen om waakzaam en strijdbaar te zijn."

Dr. van der Waal promoveerde twee keer, eerst op het proefschrift Oudtestamentische priesterlijke motieven in de Apocalyps en later op het kerkhistorisch onderwerp Het Pascha van onze Verlossing, de Schriftverklaring in de paaspreek van Melito van Sardes als weerspiegeling van de confrontatie tussen Kerk en Synagoge in de tweede eeuw. Hij kan getypeerd worden als een bijbels theoloog in de lijn van Helenius de Cock. Bij het bestuderen van de bijbel hanteerde Van der Waal de volgende regels voor de uitleg:

  1. Lees de Bijbel als het boek van Gods verbond. Volgens Van der Waal is Gods verbond niet alleen voor de dogmatiek, maar ook voor de exegese van groot belang. Hij benadrukte de consequenties van Gods verbond voor de uitleg van het Nieuwe Testament. Van der Waal was van mening dat de gerichten in het Nieuwe Testament ook vanuit Gods verbond benaderd moeten worden. In zijn tweedelig commentaar Openbaring van Jezus Christus (1971, 1981) werkte hij dit voor het boek Openbaring nader uit.
  2. Lees het Oude Testament als een voorafbeelding van wat met het nieuwe verbond werkelijkheid geworden is. In 1939 wees L. Goppelt in zijn proefschrift erop dat het Nieuwe Testament het Oude typologisch leest, d.w.z. als een voorafbeelding van wat komen zou. Door zijn studie over de paaspreek van Melito van Sardes bracht Van der Waal dit opnieuw onder de aandacht. Het bleek dat Melito de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament zag als die tussen de maquette van een gebouw en de realisatie ervan. Met name voor de uitleg van het Evangelie naar Johannes is volgens Van der Waal deze zienswijze van groot belang.
  3. Lees de Bijbel in zijn historische situatie. Van der Waal was van mening dat we ons altijd eerst moeten afvragen, wat de betekenis van een bijbelboek voor de eerste lezers was. Dit uitgangspunt had met name consequenties voor de uitleg van het boek Openbaring. Volgens Van der Waal handelt dit gezicht niet over een verre toekomst, maar over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Het boek Openbaring moet verstaan worden tegen de achtergrond van het conflict tussen kerk en synagoge in de eerste eeuw.

Zie welleweerd.net/vdwaal voor de publicaties van dr. C. van der Waal.

Eind april 2019 bezochten wij Ashraf-3, de verblijfplaats van het Iraanse Verzet in AlbaniŽ. Ashraf-3 is genoemd naar Kamp Ashraf in Irak, waar deze IraniŽrs eerst woonden. Toen de door Iran aangestuurde premier van Irak, Nouri al-Maliki, aan de macht was, werd het grootste deel van hen gedwongen overgeplaatst naar het voormalige Camp Liberty bij Bagdad. In die tijd voerde het Iraanse regime met volledige medewerking van de premier al-Maliki vele aanslagen op hen uit. Zo stierf op zaterdag 9 februari 2013 ook onze vriend Akbar Azizi, door een raketaanval op Camp Liberty. Voor zijn verhuizing van Kamp Ashraf naar Camp Liberty schreef Akbar ons deze ontroerende woorden:

This opportunity to work with you taught me great lessons about the real bond between human beings that traverses state borders and knows no frontiers. I learned from you to help others in need and to sacrifice for the well being of others without any sort of material reward even if they are from another country and culture.
I am sure you will be alright as you are a great family and I am sure Harm and Jaap will learn a lot from their parents and will grow up to be men of good character that we can all be proud of.
I wanted to thank both of you for the many things you have done for Ashraf residents and that I am sure you will continue to do until Ashraf is safe and Iran is free. I believe our world needs more people like you, so God bless you and look upon you and I wish you the best and who knows we may meet one day. There is a proverb in Persian that says the world is round and mountains do not reach each other but people will.

Very Sincerely,
Akbar

We zijn God dankbaar dat de meeste Ashraf bewoners het overleefd hebben, maar wat hadden we Akbar Azizi graag in Ashraf-3 ontmoet!

De voormalige Asfhraf bewoners gaan nu in Ashraf-3 verder met hun ongewapende strijd tegen het Iraanse regime. Dat is hard nodig, want het Iraanse regime is niet alleen bedreiging voor de eigen bevolking. Iran is het epicentrum van het islamitisch fundamentalisme, dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en te houden. Denk hierbij aan IsraŽl/Palestina, Libanon, SyriŽ, Irak en Jemen. Iran zet in deze landen zoveel mogelijk lokale SjiÔtische milities in om zijn doel te bereiken. Maar Iran werkt ook samen met Soennitische extremisten van al-Qaeda en Hamas. Mansour Abbas, een Arabisch-IsraŽlisch parlementslid liet op de Arabischtalige radio weten dat de terreur van Hamas "ingaat tegen alles waarin we geloven, in onze religie, in onze islam, in onze menselijkheid". Iran werkt eveneens samen met Noord-Korea en Rusland. Ook gaat Iran verder met het ontwikkelen van ballistische raketten, en is daardoor een grotere bedreiging dan ISIS.

Het Iraanse Verzet onder leiding van Massoud en Maryam Rajavi zal nooit opgeven en stap voor stap verder blijven werken aan het doel: een vrij en democratisch Iran, dat een voorbeeld is voor de regio. Ze hebben hierbij de wijsheid van Salomo en de volharding van Job nodig, maar na ons bezoek aan Ashraf-3 zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat het gaat lukken. Vanaf december 2017 zijn er veel demonstraties en protesten in Iran. Deze protesten worden voor een groot deel door het Iraanse Verzet aangestuurd. Het Iraanse regime probeert de protestacties met alle middelen neer te slaan. Het Westen moet ondubbelzinnig de kant van de demonstranten en het Iraanse Verzet kiezen. Steun aan het Iraanse Verzet is de enige optie om het Iraanse volk te helpen, het Midden-Oosten te stabiliseren en een nucleaire dreiging af te wenden. Onze tijd heeft moedige leiders nodig die het goede weten te kiezen en het kwade weten te verwerpen.

JoŽl Voordewind noemde in 2011 het Iraanse regime ďeen moordmachine waar een satanische macht achter zitĒ. De alarmerende berichten uit Iran laten zien dat hij met die uitspraak het gelijk aan zijn kant had. Wij vragen de Nederlandse regering op geen enkele wijze met het Iraanse regime samen te werken. Met een massamoordenaar als president mag het niet Ďbusiness as usualí zijn. Wij vragen de Nederlandse regering het recht van opstand van de Iraanse bevolking te erkennen, de Iraanse ambassade in Den Haag te sluiten en de Iraanse diplomaten uit te wijzen.

Zie welleweerd.net/iran voor Nederlandstalig nieuws over Iran.

Ernstige mensenrechtenschendingen vinden niet alleen in Iran plaats. In 1988 werden in Iran 30.000 politieke gevangenen geŽxecuteerd. In Nederland worden elk jaar 30.000 ongeboren kinderen geaborteerd. Aan hen wordt het belangrijkste mensenrecht, het recht op leven, onthouden.

Albert is bezig met een studie van de chronologie van Genesis en Exodus, waarbij hij probeert de Bijbelse gegevens te koppelen aan seculiere wetenschappelijke gegevens. Bij deze studie zijn de systematische twijfel van de wetenschap (doe ik het wel goed?) en de vaste zekerheid van het geloof (Gods woord is betrouwbaar) leidend. De studie heeft geleid tot een formule waarmee het mogelijk is hoge radiometrische dateringen om te rekenen naar de Bijbelse tijdlijn en andersom. Ankerpunten daarbij zijn de zondvloed en de spraakverwarring. De zondvloed vond op de Bijbelse tijdlijn plaats in 3238 v.Chr. en op de radiometrische tijdlijn 4480 miljoen jaar geleden, tijdens het HadeÔcum. De spraakverwarring vond op de Bijbelse tijdlijn plaats in 2707 v.Chr. en op de radiometrische tijdlijn 788.100 jaar geleden, tijdens het Pleistoceen.

Gebeurtenis Bijbelse tijdlijn Seculiere tijdlijn
Begin van de zondvoed 3238 v.Chr. 4480 miljoen jaar geleden
Einde van de zondvloed 3237 v.Chr. 4405 miljoen jaar geleden
Einde tijdperk dinosauriŽrs 2979 v.Chr. 66 miljoen jaar geleden
Verhuizing naar de vlakte van Sinear 2888 v.Chr. 15 miljoen jaar geleden
Spraakverwarring 2707 v.Chr. 788.100 jaar geleden
Oudste bewoning Nederland 2660 v.Chr. 370.000 jaar geleden
Einde van de laatste ijstijd 2420 v.Chr. 9700 v.Chr.
Eerste Egyptische dynastie 2284 v.Chr. 3085 v.Chr.

Vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel is cruciaal voor het voortbestaan van de kerk. Het is echter niet het enige wat de kerk moet vasthouden. Want dat je op God en op Zijn Woord aankunt, is maar ťťn van de vijf punten van Gods verbond:

  1. Betrouwbaarheid: God is door en door betrouwbaar. Op Hem kun je bouwen.
  2. Gerechtigheid: God handelt juist en rechtvaardig.
  3. De kern: In ons leven moeten we ons door God laten leiden.
  4. Recht: God bepaalt wat goed en wat fout is.
  5. Trouw: God redt ons door Jezus Christus. Pak deze uitgestoken hand.

Tijden veranderen, maar van God blijft gelden:

Gerechtigheid en recht vormen de grondslag van Uw troon;
trouw en betrouwbaarheid staan U voor ogen.

(Psalm 89:15)

Contact: info@a-welleweerd.speedlinq.nl

Weblog van Albert en Bep Welleweerd

2024

Chronologie van Genesis en Exodus

2023

Genesis 6:9-11:9: Zonder Gods belofte geen leven
Genesis 1:1-6:8: God heeft aan zijn beloften een voorwaarde verbonden
Mahsa dag spreker Iraj Mesdaghi werkt voor de Iraanse geheime dienst
Waarom ik niet achter de Mahsa day rally in Den Haag sta
Wie schreef het Bijbelboek Prediker?
NCRI: Iraanse regime zegt harde schijven van computers uit Ashraf-3 te hebben
Aanvallen op de echte Iraanse oppositie
Beoordeling van het ijstijdmodel van Hans Hoogerduijn
Waarom het een slecht idee is Reza Pahlavi uit te nodigen
Ga geen alliantie aan met Reza Pahlavi
Aanvallen op PMOI/MEK een de facto dienst aan het klerikale regime
De alliantie voor dictatuur
De scheppingsleer als fundament van de mensenrechten
Radiometrische dateringen omrekenen naar de Bijbelse tijdlijn: Wanneer was de zondvloed en wanneer de spraakverwarring?
Een dood paard verkopen: Reza Pahlavi's poging om een vernietigde dictatuur op de markt te brengen

2022

Radiometrische tijd omrekenen naar Bijbelse tijd en andersom
Hoe oud was Maria toen Jezus werd geboren?
Wie was farao Sisak en wanneer werden de Amarna-brieven geschreven?
Psalm 22: De reŽle angst van David dat zijn handen en voeten doorboord zouden worden
Wanneer leefde Job en waren er toen ook dinosaurussen?
10 belangrijke vragen voor creationisten
Brief aan de premier van BelgiŽ: Stuur Asadollah Assadi niet terug naar Iran
Exclusief rapport: 48e Amerikaanse vicepresident Mike Pence ontmoet Maryam Rajavi van NCRI, bezoekt Ashraf 3 in AlbaniŽ
De Bijbel over de taak van de vrouw in de kerk
FLCCC reageert op Wall Street Journal artikel over resultaten van TOGETHER TRIAL
Ortho: Bewijskracht voor vitamine D na 2 jaar corona imponerend
COVID19 veroorzaakt hart- en vaatziekten en het vaccin ook
Mohammad Sadat Khansari: Exclusieve rapportage van Al-Hadath over de eenheden van het Iraanse Verzet in Iran
Psalm 110: De Messias is veel groter dan David

2021

Was de evangelist Lucas een slecht historicus?
Misdadiger Raisi moet berecht worden!
Het einde van de tirannie van de moellahs
Boycot Iraanse presidentsverkiezingen
Firouz Danesghari: Iraanse verkiezingen 2021: de overlevingsstrijd van het regime
COVID19: Naast vaccinatie ook voedingssupplementen en vroegbehandeling

2020

Aten mensen en dieren vůůr de zondvloed geen vlees?
Wat is de algemene christelijke kerk?
Wie is de dichter van Psalm 102?
Wie is de dichter van Psalm 42-43?
Helpt vitamine C tegen Corona?
Boodschap van de tweede golf van demonstraties in Iran: het Mullah regime is voorbestemd tot omvallen

2019

Iraanse ballingen solidair met Iraanse bevolking
Wat gebeurde er in 763 v.Chr.?
Prof.dr. J.M. van Winter e.a.: Iran in de actualiteit
Iran in 2018: Continuering van antiregime demonstraties en stakingen Ė de impasse van het regime

2018

Ali Safavi: Karaktermoord
Mohammad Sadat Khansari: Het einde van het Iraanse regime is in zicht
Iran in 2018: een schreeuw om vrijheid in de straten Ė verandering meer dan ooit mogelijk
VN Mensenrechtenraad moet directe vrijlating van pastor Youcef Nadarkhani en andere Christenen eisen
Liquidatie en laster: hoe Iran omgaat met tegenstanders
Terreuraanslag op Vergadering van Iraans Verzet verijdeld, drie arrestaties
Toespraak van Ad Melkert op de Vrij Iran Bijeenkomst in Parijs
Europa moet zijn ogen openen voor de realiteit in Iran
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schudde in Marokko handen met Iraanse massamoordenaar Alireza Avaie
Struan Stevenson: Iran, het aftellen is begonnen
Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens steunt het recht op opstand van het Iraanse volk

2017

Oproep tot verzet tegen de Iraanse moordmachine
IraniŽrs vragen aandacht voor massamoord op politieke gevangenen in 1988
Maryam Rajavi: Drie fundamentele waarheden voor het verkrijgen van vrijheid in Iran, vrede en rust in het Midden-Oosten
Almacht die ruimte toelaat
De destructieve rol van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in het Midden-Oosten
Achtergrondartikel: Rafsanjaniís status in belangrijke kwesties, als steunpilaar van het Iraanse Fundamentalisme

2016

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons
Bezoek Iran?
Spreuken 13:20: Omgang met mensen is besmettelijk
Islamitisch fundamentalisme en een routekaart om Daesh (ISIS) te verslaan
Toespraak van Maryam Rajavi in de grote ďVrij IranĒ bijeenkomst
Wat gaat er schuil achter de innemende glimlach van Mohammad Javad Zarif?
Bestrijd het islamitisch extremisme: steun het Iraanse Verzet
Een studie van de Iraanse ďverkiezingenĒ van 2016
Struan Stevenson: Iran - De breuklijnen worden dieper
Uitvoering van het Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) en intensivering van de interne crises in het zicht van de verkiezingen
Nucleair akkoord geen goede basis om de relaties met Iran te verbeteren
Het Iraanse regime is van plan onder dwang kerkgronden in Teheran om te zetten in een moskee

2015

Het Iraanse regime arresteert christenen op Eerste Kerstdag
Maryam Rajavi: De belangrijkste stap naar een verstandig beleid inzake de crisis in SyriŽ
Europa moet zich aan haar principes houden in de omgang met Iran
Nederlandse handelsmissie naar Iran bevordert internationaal terrorisme
Voorsteven van de vrijheid
Amos 8:1-9:7: Het is over en uit
Iraanse hoofdonderhandelaar erkent verscheidene op het IAEA gerichte verzinsels
Struan Stevenson: Aftellen tot de ramp in Iran
Maryam Rajavi: Nucleair akkoord ondermijnt positie van Khamenei, maar sluit weg naar kernbom niet af
Hoe is de Islamitische Staat ontstaan?
Heeft het Iraanse Verzet geen sociale machtsbasis in Iran?
Stichting van de Familieleden ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld
Getuigenis van Maryam Rajavi voor een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
Gerrit van der Meer: En de mensenrechten dan?
Het Iraanse verzet onthult Iraanse geheime nucleaire site voor uraniumverrijking met geavanceerde centrifuges
Waarom heeft de wereld Rajavi's versie van de islam verworpen?
Dan sterven er mensen...
Zonde, vloek en zegen
Islamitisch fundamentalisme: een wereldwijde bedreiging

2014

Iraanse christenen gearresteerd tijdens Kerst
Hizkia en de redding van een rest van IsraŽl
Speech van Senator Kees de Lange bij The British Parliamentary Committee for Iran Freedom
Koenders wil bestraffing aanvallers journalisten
Amerikaanse strategie tegen extremisten moet een coalitie van gematigde stemmen in de islamitische wereld omvatten
Handelingen 27 Ė 28 Paulus naar Rome
Struan Stevenson: Dringende oproep aan VN, EU en VS om Irak onder druk te zetten het wrede beleg tegen de bewoners van Camp Liberty te beŽindigen
Iraanse oppositieleider voorspelt verandering van het regime
Ad Melkert vraagt de bewoners van Camp Liberty in Irak te redden
Curtis Sinclair: Dreigende massamoord op Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak
Samenwerking tussen Syrische oppositie en het Iraanse verzet
Leidt toenadering tot Iran tot verbetering van de mensenrechtensituatie?
Het lot van Irak
Iran: Veiligheidstroepen openen het vuur op demonstranten in Dezful
Psalm 45: De bruiloft van koning Josafat als voorafbeelding van de bruiloft van het Lam

2013

Waarom lopen de moordenaars van onze vriend nog steeds vrij rond?
Begin geen dialoog met Rohani en Iran, maar met de NCRI
Hier sta ik dan weerÖ
De zeven gijzelaars moeten vrij!
Liberty bewoners lopen ook gevaar!
Onafhankelijk onderzoek is hard nodig
Saeed Masouri, politieke gevangene in de Ghohardasht gevangenis in Teheran
Andere taal van Iran betekent geen andere koers
Verkiezing in Iran
Verzet Iran toont andere gezicht islam
Handelingen 15:36 Ė 16:40 Het evangelie naar Europa
Maryam Rajavi's platform voor een toekomstig Iran
Bijeenkomst voor veiligheid bewoners Liberty en Ashraf City
In memoriam Akbar Azizi
Opkomst en ondergang van de Groene Beweging in Iran
Twee weken na de laffe aanslag op Camp Liberty
6 doden en ruim 100 gewonden na aanval op Camp Liberty
Pentagon rapport: Iran ziet PMOI/MEK als de belangrijkste oppositiegroep
Godsdienstvrijheid

2012

Boodschap van Mevr. Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse Verzet
Meerderheid van Nederlandse Senaat vraagt het recht van het Iraanse volk op verandering te erkennen
Vali Nasr of Zahra Bahrami: De tirannie steunen of verdrijven?
Weerlegging van "Comeback van een Iraanse sekte"
Regering Irak betrokken bij bloedige aanslag op kerk in Bagdad in 2010
De brieven van Johannes

2011

Reactie op kamerbrief over de stand van zaken rond Kamp Ashraf
Kamp Ashraf: 25 jaar strijd voor een democratisch Iran
Vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen is afhankelijk van democratische verandering in Iran
De Iraanse Volksmojahedin is nooit terroristisch geweest
Resolutie over Kamp Ashraf in Irak
Petitie betreffende de criminele aanval op Ashraf
Conferentie in Brussel over Iran en Kamp Ashraf

2010

Verklaring Dutch Group of Friends Of a Free Iran
Nieuwe bedreiging voor Kamp Ashraf
Onthullingen over het Iraanse kernwapenprogramma

2009

Psalm 119: Gods dienaar, Gods wet en Gods belofte
Speech Harry van Bommel in steun voor Kamp Ashraf
Zondvloed
CDA'er: Kamp Ashraf heeft urgente internationale bescherming nodig
Honderden IraniŽrs demonstreren in steun voor Kamp Ashraf
Shahin Gobadi: Over het karakter van de Peopleís Mojahedin van Iran (PMOI)
Aanvallen op woningen van families van PMOI-leden in Teheran
Antimonarchie revolutie van Iran (1979)
Executie tieners in Iran moet stoppen
De plicht tot verzet
Teheran oorzaak ellende in Gaza
Reza Shafa: Iran verhevigt de vlammen in het Gaza-conflict
Hersenspoeling van kinderen in Iran

2008

Amputatie, 30 zweepslagen en gevangenisstraf
Westen moet het Iraanse verzet steunen
Alireza Jafarzadeh: Wat te doen met de Iraanse dreiging
PMOI lid gedood onder marteling in gevangenis
David Matas: Bescherming Kamp Ashraf
3 miljoen Iraakse Sjiieten steunen PMOI in verklaring
Eerlijk eten

2007

Schepping en evolutie: reactie op Renť Fransen
ME/CVS

2006

Profetie
Bijbelstudie over Genesis 48 en 49
Lichaam en ziel
Schepping en evolutie

2005

Datering Openbaring
Andrť Brie en Paulo Casaca: Iraanse Volksmojahedin. Missierapport

2004

Vrouw en ambt
De Zeloten en het Nieuwe Testament

2003

Betere prediking
Vormen in de kerkdienst
Wereldgelijkvormigheid
God hoort
Datering van de brieven van Paulus
De Bijbel: Gods uitgestoken hand
Schriftkritiek

2001

Zondag en sabbat

2000

Christus de vervulling van de wet
Bevrijd van eeuwig lijden

1999

De structuur van Genesis

1998

De profetieŽn van DaniŽl en het Syrische rijk

1997

Genesis 25:19-34: Gods zegen is onverdiend

1996

De datering van koning Hizkia

1994

Prediking over historische stof

1990

Het teken van de verhoogde Mensenzoon
De naam van God

1988

Heilshistorische prediking

1987

De paaspreek van Melito van Sardes
Leidt de gereformeerde leer tot depresssiviteit?

1979

De historische achtergrond van Zacharia 12-14