Albert en Bep Welleweerd

Albert Welleweerd Bep Welleweerd

Wij zijn Albert en Bep Welleweerd. We zijn lid van de Koningskerk in Deventer. Ons geloof en dat van alle andere christenen kan worden samengevat in ťťn woord:

Jezus

Jezus, Prince of Peace, geschilderd door Akiane Kramarik

Hij is voor ons alles.
Hij stierf om het voor ons weer goed te maken met God.
Hij overwon de dood, voer op naar de hemel en is nu koning van het heelal.
Door zijn Geest verandert Hij ons opdat wij steeds meer op Hem gaan lijken.
Zijn grenzeloze liefde voor ons biedt ons toekomst over dood en graf heen.

Op vrijdag 13 april 2001 hebben wij ons verloofd en op vrijdag 14 december 2001 zijn we getrouwd. Het was een geweldige (ook koude) dag met een mooie huwelijksdienst en een fantastisch feest. Een dag om nooit te vergeten. We hopen dat de foto's daar nog iets van laten zien. Op woensdag 25 september 2002 werd Harm geboren. Op donderdag 20 januari 2005 kreeg Harm een broertje, Jaap. Op 19 april 2008 kreeg Bep een miskraam. We weten niet of het een jongen of een meisje is, maar we hebben wel een naam bedacht: Anne. Volgens Colton Burpo groeien kinderen in de hemel door tot ze ongeveer 25 jaar zijn en krijgen ze daar les van Jezus, onze hoogste Profeet en Leraar.

Bep heeft de bibliotheekopleiding in Deventer gevolgd en heeft onder meer voor de beide Theologische Universiteiten in Kampen gewerkt. Tegenwoordig doet Bep vrijwilligerswerk bij Zorggroep Solis, de kerk, European Christian Mission en De Ontmoeting. Ook vertaalt Bep Engelstalige en Duitstalige artikelen naar het Nederlands. Ook leest ze veel praktisch gerichte boeken over theologie en eigen geloofsleven. Bep houdt veel van de boekjes van Adrian Plass. Corrie ten Boom is haar favoriete evangeliste, van wie ze veel heeft geleerd. Verder houdt ze veel van gospelmuziek, bijvoorbeeld van Michael W. Smith. Daarnaast is Bep actief op Twitter.

Albert studeerde Elektrotechniek aan de HTS in Zwolle en de Universiteit Twente in Enschede. Nadat hij in 1977 belijdenis van zijn geloof gedaan had, kreeg Albert veel belangstelling voor de Bijbel, Gods uitgestoken hand naar de mensen. Over het laatste bijbelboek, het boek Openbaring, heeft Albert een verklaring geschreven met als titel: Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons.

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons

Op zaterdag 6 april 2019 bezochten wij in de Theologische Universiteit te Kampen de boekpresentatie van een herdenkingsbundel van dr. C. van der Waal, die in 1919 te Ridderkerk geboren werd. Zijn werk is nog steeds van belang: "Cornelis van der Waal roept ons op om de rijke schat aan perspectieven en verbanden in de Schrift weer te zien. Ook herinnert hij ons aan de vele waarschuwingen om waakzaam en strijdbaar te zijn."

Dr. van der Waal promoveerde twee keer, eerst op het proefschrift Oudtestamentische priesterlijke motieven in de Apocalyps en later op het kerkhistorisch onderwerp Het Pascha van onze Verlossing, de Schriftverklaring in de paaspreek van Melito van Sardes als weerspiegeling van de confrontatie tussen Kerk en Synagoge in de tweede eeuw. Hij kan getypeerd worden als een bijbels theoloog in de lijn van Helenius de Cock. Bij het bestuderen van de bijbel hanteerde Van der Waal de volgende regels voor de uitleg:

 1. Lees de Bijbel als het boek van Gods verbond. Volgens Van der Waal is Gods verbond niet alleen voor de dogmatiek, maar ook voor de exegese van groot belang. Hij benadrukte de consequenties van Gods verbond voor de uitleg van het Nieuwe Testament. Van der Waal was van mening dat de gerichten in het Nieuwe Testament ook vanuit Gods verbond benaderd moeten worden. In zijn tweedelig commentaar Openbaring van Jezus Christus (1971, 1981) werkte hij dit voor het boek Openbaring nader uit.
 2. Lees het Oude Testament als een voorafbeelding van wat met het nieuwe verbond werkelijkheid geworden is. In 1939 wees L. Goppelt in zijn proefschrift erop dat het Nieuwe Testament het Oude typologisch leest, d.w.z. als een voorafbeelding van wat komen zou. Door zijn studie over de paaspreek van Melito van Sardes bracht Van der Waal dit opnieuw onder de aandacht. Het bleek dat Melito de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament zag als die tussen de maquette van een gebouw en de realisatie ervan. Met name voor de uitleg van het Evangelie naar Johannes is volgens Van der Waal deze zienswijze van groot belang.
 3. Lees de Bijbel in zijn historische situatie. Van der Waal was van mening dat we ons altijd eerst moeten afvragen, wat de betekenis van een bijbelboek voor de eerste lezers was. Dit uitgangspunt had met name consequenties voor de uitleg van het boek Openbaring. Volgens Van der Waal handelt dit gezicht niet over een verre toekomst, maar over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Het boek Openbaring moet verstaan worden tegen de achtergrond van het conflict tussen kerk en synagoge in de eerste eeuw.

Zie welleweerd.net/vdwaal voor de publicaties van dr. C. van der Waal.

Eind april 2019 bezochten wij Ashraf-3, de verblijfplaats van het Iraanse Verzet in AlbaniŽ. Ashraf-3 is genoemd naar Kamp Ashraf in Irak, waar deze IraniŽrs eerst woonden. Toen de door Iran aangestuurde premier van Irak, Nouri al-Maliki, aan de macht was, werd het grootste deel van hen gedwongen overgeplaatst naar het voormalige Camp Liberty bij Bagdad. In die tijd voerde het Iraanse regime met volledige medewerking van de premier al-Maliki vele aanslagen op hen uit. Zo stierf op zaterdag 9 februari 2013 ook onze vriend Akbar Azizi, door een raketaanval op Camp Liberty. Voor zijn verhuizing van Kamp Ashraf naar Camp Liberty schreef Akbar ons deze ontroerende woorden:

This opportunity to work with you taught me great lessons about the real bond between human beings that traverses state borders and knows no frontiers. I learned from you to help others in need and to sacrifice for the well being of others without any sort of material reward even if they are from another country and culture.
I am sure you will be alright as you are a great family and I am sure Harm and Jaap will learn a lot from their parents and will grow up to be men of good character that we can all be proud of.
I wanted to thank both of you for the many things you have done for Ashraf residents and that I am sure you will continue to do until Ashraf is safe and Iran is free. I believe our world needs more people like you, so God bless you and look upon you and I wish you the best and who knows we may meet one day. There is a proverb in Persian that says the world is round and mountains do not reach each other but people will.

Very Sincerely,
Akbar

We zijn God dankbaar dat de meeste Ashraf bewoners het overleefd hebben, maar wat hadden we Akbar Azizi graag in Ashraf-3 ontmoet!

De voormalige Asfhraf bewoners gaan nu in Ashraf-3 verder met hun ongewapende strijd tegen het Iraanse regime. Dat is hard nodig, want het Iraanse regime is niet alleen bedreiging voor de eigen bevolking. Iran is het epicentrum van het islamitisch fundamentalisme, dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en te houden. Denk hierbij aan IsraŽl/Palestina, Libanon, SyriŽ, Irak en Jemen. Iran zet in deze landen zoveel mogelijk lokale SjiÔtische milities in om zijn doel te bereiken. Iran werkt eveneens samen met Noord-Korea en Rusland. Ook gaat Iran verder met het ontwikkelen van ballistische raketten en kernwapens, en is daardoor een grotere bedreiging dan ISIS. Maar Iran werkt ook samen met Soennitische extremisten van al-Qaeda en Hamas. Mansour Abbas, een Arabisch-IsraŽlisch parlementslid liet op de Arabischtalige radio weten dat de terreur van Hamas "ingaat tegen alles waarin we geloven, in onze religie, in onze islam, in onze menselijkheid".

Het Iraanse Verzet onder leiding van Massoud en Maryam Rajavi zal nooit opgeven en stap voor stap verder blijven werken aan het doel: een vrij en democratisch Iran, dat een voorbeeld is voor de regio. Ze hebben hierbij de wijsheid van Salomo en de volharding van Job nodig, maar na ons bezoek aan Ashraf-3 zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat het gaat lukken. Vanaf december 2017 zijn er veel demonstraties en protesten in Iran. Deze protesten worden voor een groot deel door het Iraanse Verzet aangestuurd. Het Iraanse regime probeert de protestacties met alle middelen neer te slaan. Het Westen moet ondubbelzinnig de kant van de demonstranten en het Iraanse Verzet kiezen. Steun aan het Iraanse Verzet is de enige optie om het Iraanse volk te helpen, het Midden-Oosten te stabiliseren en een nucleaire dreiging af te wenden. Onze tijd heeft moedige leiders nodig die het goede weten te kiezen en het kwade weten te verwerpen.

JoŽl Voordewind noemde in 2011 het Iraanse regime ďeen moordmachine waar een satanische macht achter zitĒ. De alarmerende berichten uit Iran laten zien dat hij met die uitspraak het gelijk aan zijn kant had. Wij vragen de Nederlandse regering op geen enkele wijze met het Iraanse regime samen te werken. Met een massamoordenaar als president mag het niet Ďbusiness as usualí zijn. Wij vragen de Nederlandse regering het recht van opstand van de Iraanse bevolking te erkennen, de Iraanse ambassade in Den Haag te sluiten en de Iraanse diplomaten uit te wijzen.

Zie welleweerd.net/iran voor Nederlandstalig nieuws over Iran.

Ernstige mensenrechtenschendingen vinden niet alleen in Iran plaats. In 1988 werden in Iran 30.000 politieke gevangenen geŽxecuteerd. In Nederland worden elk jaar 30.000 ongeboren kinderen geaborteerd. Aan hen wordt het belangrijkste mensenrecht, het recht op leven, onthouden.

Albert is bezig met een studie van de chronologie van Genesis en Exodus, waarbij hij probeert de Bijbelse gegevens te koppelen aan seculiere wetenschappelijke gegevens. Bij deze studie zijn de systematische twijfel van de wetenschap (doe ik het wel goed?) en de vaste zekerheid van het geloof (Gods woord is betrouwbaar) leidend. De studie heeft geleid tot een formule waarmee het mogelijk is hoge radiometrische dateringen om te rekenen naar de Bijbelse tijdlijn en andersom. Ankerpunten daarbij zijn de zondvloed en de spraakverwarring. De zondvloed vond op de Bijbelse tijdlijn plaats in 3238 v.Chr. en op de radiometrische tijdlijn 4480 miljoen jaar geleden, tijdens het HadeÔcum. De spraakverwarring vond op de Bijbelse tijdlijn plaats in 2707 v.Chr. en op de radiometrische tijdlijn 788.100 jaar geleden, tijdens het Pleistoceen.

Gebeurtenis Bijbelse tijdlijn Seculiere tijdlijn
Begin van de zondvoed 3238 v.Chr. 4480 miljoen jaar geleden
Einde van de zondvloed 3237 v.Chr. 4405 miljoen jaar geleden
Einde tijdperk dinosauriŽrs 2979 v.Chr. 66 miljoen jaar geleden
Verhuizing naar de vlakte van Sinear 2888 v.Chr. 15 miljoen jaar geleden
Spraakverwarring 2707 v.Chr. 788.100 jaar geleden
Oudste bewoning Nederland 2660 v.Chr. 370.000 jaar geleden
Einde van de laatste ijstijd 2420 v.Chr. 9700 v.Chr.
Eerste Egyptische dynastie 2284 v.Chr. 3085 v.Chr.

Vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel is cruciaal voor het voortbestaan van de kerk. Het is echter niet het enige wat de kerk moet vasthouden. Want dat je op God en op Zijn Woord aankunt, is maar ťťn van de vijf punten van Gods verbond:

 1. Betrouwbaarheid: God is door en door betrouwbaar. Op Hem kun je bouwen.
 2. Gerechtigheid: God handelt juist en rechtvaardig.
 3. De kern: In ons leven moeten we ons door God laten leiden.
 4. Recht: God bepaalt wat goed en wat fout is.
 5. Trouw: God redt ons door Jezus Christus. Pak die uitgestoken hand.

Laatste artikelen

In welk jaar werd Jezus gekruisigd?
Het geheimenis van Romeinen 11
Meerderheidsrapport NGK in strijd met besluiten apostelconvent
Het verblijf van het volk IsraŽl in Egypte
Genesis 6:9-11:9: Zonder Gods belofte geen leven

Meer artikelen

 • Bibliografie van dr. C. van der Waal
 • Bijbelstudies
 • Chronologie
 • Geloof en kerk
 • Iran
 • ME/CVS en COVID19
 • Contact: info@a-welleweerd.speedlinq.nl