Geloof en kerk

2024

Meerderheidsrapport NGK in strijd met besluiten apostelconvent

2023

De scheppingsleer als fundament van de mensenrechten

2022

De Bijbel over de taak van de vrouw in de kerk

2015

Zonde, vloek en zegen

2013

Godsdienstvrijheid

2008

Eerlijk eten

2006

Profetie
Lichaam en ziel
Schepping en evolutie

2004

Vrouw en ambt

2003

Betere prediking
Vormen in de kerkdienst
Wereldgelijkvormigheid
Schriftkritiek

2001

Zondag en sabbat

2000

Christus de vervulling van de wet
Bevrijd van eeuwig lijden

1994

Prediking over historische stof
GPV in Deventer wil meer aandacht voor zondagsrust

1988

Heilshistorische prediking

1987

De paaspreek van Melito van Sardes
Leidt de gereformeerde leer tot depresssiviteit?