Wat is de algemene christelijke kerk?

In de apostolische geloofsbelijdenis wordt gesproken over de heilige algemene christelijke kerk. Maar wat is dat eigenlijk, de algemene christelijke kerk?

In plaats van over de algemene christelijke kerk wordt er ook wel gesproken over de katholieke christelijke kerk. Dat betekent hetzelfde. Het woord katholiek is afkomstig uit het Grieks en komt m.b.t. de kerk voor het eerst voor aan het begin van de tweede eeuw n.Chr., in de brief van Ignatius aan de kerk van Smyrna. Ignatius schreef in die brief: "Waar de bisschop verschijnt daar moet het volk zijn. Net zoals waar Christus is de katholieke kerk aanwezig is." A.F.J. Klijn tekende hierbij aan: "Dit is de vroegste plaats waar het woord 'katholieke kerk' gevonden wordt. Het duidt niet de scheiding aan met ketterse secten, maar de universele kerk tegenover de plaatselijke gemeente."

Zo komt het ook naar voren in vraag en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus:
"Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk?
Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt.
Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof.
En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven."

Albert Welleweerd, 31 oktober 2020